Cennik tłumaczeń hiszpańsko-polskich i włosko-polskich

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE PISEMNE
Jedna strona obliczeniowa wynosi 1125 znaków ze spacjami
NA JĘZYK POLSKI NA JĘZYK HISZPAŃSKI
Za sporządzenie tłumaczenia w trybie zwykłym (2-3 dni) 60 70
Za sporządzenie tłumaczenia w dniu zlecenia (200%) lub w trybie ekspresowym (150%) 90 - 120 110 - 150
TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE USTNE    
Za dwie pierwsze godziny tłumaczenia ustnego. 300 300
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę tłumaczenia ustnego. 150 150
TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE
Jedna strona obliczeniowa wynosi 1500 znaków ze spacjami
NA JĘZYK POLSKI NA JĘZYK HISZPAŃSKI
Tłumaczenie pisemne w trybie zwykłym (2-3 dni) 50 60
Tłumaczenie sporządzone w dniu zlecenia (200%) lub w trybie ekspresowym (150%) 75 - 100 90 - 120
TŁUMACZENIA USTNE    
Za godzinę tłumaczenia ustnego 150 150

 

Cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka hiszpańskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń.
Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana przez tłumacza.

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Permiso de circulación Dowód rejestracyjny 45
Tarjeta de inspección técnica de vehículos Karta inspekcji technicznej pojazdów 90
Solicitud de baja Wyrejestrowanie pojazdu 45 - 90
Contrato de compra-venta Umowa kupna sprzedaży 60 - 120
Factura Faktura / Rachunek 60 - 120
Certificado de destrucción del vehículo Zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu 120 - 150
Komplet dokumentów samochodowych: Dowód + Karta + Faktura/Umowa 195 - 255

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Documento nacional de identidad Dowód osobisty 60
Pasaporte Paszport 60
Permiso de residencia Karta pobytu 60
Permiso de conducir Prawo jazdy 60

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Odpis skrócony aktu urodzenia Extracto del certificado de nacimiento 75
Odpis zupełny aktu urodzenia Certificado literal de nacimiento 110
Akt zgonu Certificado de defunción 75
Odpis skrócony aktu małżeństwa Extracto del certificado de matrimonio 75
Odpis zupełny aktu małżeństwa Certificado literal de matrimonio 110
Zaświadczenie pozostawania przy życiu i stanu cywilnego Certificado fe de vida y estado civil 75 - 150
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńśkiego Certificado de capacidad matrimonial 110
Zaświadczenie o zameldowaniu Certificado de empadronamiento 75 - 150
Zaświadczenie o stanie cywilnym Certificado de estado civil 75
Świadectwo chrztu Certificado de bautizo 75

Dokumenty rejestracyjne firmy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Wpis do działalności gospodarczej Contrato de trabajo 150 - 225
Wypis z CIDG Certificado de inscripción al registro de la actividad económica 150 - 225
NIP NIF 110
Regon CIF 150
KRS Registro Nacional Judicial 450 - 600
Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku VAT Certificado de contribuyente 150

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Umowa o pracę Contrato de trabajo 150 - 225
Świadectwo pracy Certificado de vida laboral 150
Szczegóły wynagrodzenia Nominas 75 - 150

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
PIT.B Declaración fiscal 150
PIT.O Declaración fiscal 110 - 150
PIT.36 Declaración fiscal 225 - 300
PIT.37 Declaración fiscal 225 - 300
PIT.40 Declaración fiscal 150
Elektroniczne poświadczenie złożenia deklaracji Certificado de presentación de declaración fiscal 150

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Poświadczenie podpisu Legalización de firma 75
Poder especial Pełnomocnictwo sczególne 225
Poświadczenie jednolite Apostille 110
Zaświadczenie o niekaralności Solicitud de antecedentes penales 150

Cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka polskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń.

Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana przez tłumacza.

Dokumenty samochodowe

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Dowód rejestracyjny Permiso de circulación 140
Karta pojazdu Tarjeta de inspección técnica de vehículos 140
Wyrejestrowanie pojazdu Solicitud de baja 165
Czasowa rejestracja Solicitud de alta  165
Umowa kupna sprzedaży Contrato de compra-venta 70-140
Faktura / Rachunek Factura / Recibo 70

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Dowód osobisty Documento nacional de identidad 70
Paszport Pasaporte 70
Karta pobytu Permiso de residencia 70
Prawo jazdy Permiso de conducir  70

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Wycena
Odpis skrócony aktu urodzenia Certificado de nacimiento  70
Odpis zupełny aktu urodzenia Certificación literal de nacimiento 105
Akt zgonu Certificado de defunción  70
Odpis skrócony aktu małżeństwa Certificado de matrimonio  70
Odpis zupełny aktu małżeństwa Certificación literal de matrimonio 105
Zaświadczenie pozostawania przy życiu i stanu cywilnego Certificado fe de vida y estado civil 70-140
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego Certificado de capacidad matrimonial 105
Zaświadczenie o zameldowaniu Certificado de empadronamiento 90-105
Zaświadczenie o stanie cywilnym Certificado de estado civil 90
Świadectwo chrztu Certificado de bautizo 90

Dokumenty rejestracyjne firmy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Wpis do działalności gospodarczej  Registro de la actividad económica 140-240
Wypis z CIDG Certificado de inscripción al registro de la actividad económica 140-240
NIP  NIF 105
Regon CIF 124
KRS Registro Nacional Judicial  420
VAT-5 Certificado de contribuyentes IVA 140
VAT-5UE Certificado de contribuyentes IVA CE 140
Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku VAT Certificado de contribuyentes 140

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Umowa o pracę Contrato de trabajo 140-240
Świadectwo pracy Certificado de vida laboral 140
Szczegóły wynagrodzenia Nominas 70-140

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
PIT.B Declaración fiscal 140
PIT.O Declaración fiscal 105-140
PIT.36 Declaración fiscal 240-320
PIT.37 Declaración fiscal 240-320
PIT.40 Declaración fiscal 140
Elektroniczne poświadczenie złożenia deklaracji Certificado de presentación de declaración fiscal 140

Dokumenty notarialne, sądowe, ministerialne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Wycena
Poświadczenie podpisu Legalización de firma 70
Pełnomocnictwo szczególne Poder especial  240
Poświadczenie jednolite Apostille 105
Zaświadczenie o niekaralności Solicitud de antecedentes penales 140

 

zachód słońca

Cennik włoski

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE PISEMNE
Jedna strona obliczeniowa wynosi 1125 znaków ze spacjami
NA JĘZYK POLSKI NA JĘZYK WŁOSKI
Za sporządzenie tłumaczenia w trybie zwykłym (2-3 dni) 50 65
Za sporządzenie tłumaczenia w dniu zlecenia (200%) lub w trybie ekspresowym (150%) 100 - 75 130 - 98
TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE USTNE    
Za dwie pierwsze godziny tłumaczenia ustnego. 300 300
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę tłumaczenia ustnego. 130 130
TŁUMACZENIE PISEMNE ZWYKŁE
Jedna strona obliczeniowa wynosi 1500 znaków ze spacjami
NA JĘZYK POLSKI NA JĘZYK WŁOSKI
Tłumaczenie pisemne w trybie zwykłym (2-3 dni) 45 55
Tłumaczenie sporządzone w dniu zlecenia (200%) lub w trybie ekspresowym (150%) 90 - 68 110 - 83
TŁUMACZENIA USTNE    
Za godzinę tłumaczenia ustnego 130 130

 

Cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka włoskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń.
Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana przez tłumacza.

Dokumenty samochodowe

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Carta di circolazione Dowód rejestracyjny 100
Certificato di proprietà Świadectwo własności 50
Contratto di compra-vendita Umowa kupna sprzedaży 50 - 150
Fattura Faktura 50 - 150
Certificato di rottamazione Świadectwo złomowania pojazdu 100 - 150

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Carta d’identità Dowód osobisty 50
Passaporto Paszport 50
Permesso di soggiorno Pozwolenie na pobyt 50
Patente di guida Prawo jazdy 50
Codice fiscale Identyfikator podatkowy 50

Dokumenty poświadczające ukończone szkoły, nabyte uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Diploma di laurea Dyplom ukończenia studiów 50 - 150
Documento di valutazione (scuola elementare) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 100 - 150
Documento di valutazione
(scuola media inferiore)
Świadectwo ukończenia gimnazjum 100 - 150
Diploma di esame di stato
(scuola media superiore)
Świadectwo dojrzałości 100 - 150

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Certificato di nascita, Atto di nascita Akt urodzenia 50 - 150
Certificato di morte, Atto di morte Akt zgonu 50 - 150
Certificato di matrimonio, Atto di matrimonio Akt małżeństwa 50 - 150
Estratto dell’atto di nascita (Comunità Europea) Europejski akt urodzenia 75
Estratto dell’atto di morte (Comunità Europea) Europejski akt zgonu 75
Estratto dell’atto di matrimonio (Comunità Europea) Europejski akt małżeństwa 100
Certificato di stato civile Zaświadczenie o stanie cywilnym 50 - 100
Certificato di residenza Zaświadczenie o zameldowaniu 50 - 100
Certificato di cittadinanza Zaświadczenie o obywatelstwie 50 - 100
Certificato di stato di famiglia Zaświadczenie o stanie rodziny 50 - 100
Certificato cumulativo Zaświadczenie zbiorcze 100
Certificato di battesimo Świadectwo chrztu 50 - 100
Certificato di cresima Świadectwo bierzmowania 50 - 150

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro Zgłoszenie zatrudnienia 150 - 200
Attestato di servizio Zaświadczenie o zatrudnieniu 100 - 150

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Certificazione dei carichi pendenti risultanti
al sistema informativo dell’anagrafe tributaria
Zaświadczenie o niezaleganiu
z opłacaniem podatków
100
Documento unico di regolarità contributiva Zaświadczenie o niezaleganiu
z opłacaniem składek ubezpieczeniowych
100
CUD (Certificato unico dipendente) Zaświadczenie o dochodach 150 - 250
Estratto conto previdenziale INPS Informacja o stanie konta ubezpieczonego ZUS 150 - 250

Dokumenty notarialne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Wycena
Apostilla Poświadczenie jednolite 50
Certificato dei carichi pendenti Zaświadczenie dotyczące toczących się postępowań karnych 100
Certificato del casellario giudiziale Zaświadczenie z rejestru karnego (odpowiednik zaświadczenia o niekaralności) 100
Autenticazione di firma Poświadczenie podpisu 50 - 100

Cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka polskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń.

Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana przez tłumacza.

Dokumenty samochodowe

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Wycena
Dowód rejestracyjny Carta di circolazione 130
Karta pojazdu Scheda tecnica veicolo 130
Wyrejestrowanie pojazdu Richiesta
di radiazione
130
Czasowa rejestracja Immatricolazione temporanea 195
Stała rejestracja Immatricolazione 195
Umowa kupna sprzedaży Contratto
di compra-vendita
65 - 195
Faktura / Rachunek Fattura 65 - 195

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Wycena
Dowód osobisty Carta d’identità 65
Paszport Passaporto 65
Prawo jazdy Patente di guida 65

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Wycena
Odpis skrócony aktu urodzenia Estratto per riassunto
dell’atto di nascita
130
Odpis zupełny aktu urodzenia Estratto per esteso dell’atto di nascita 130 - 195
Akt zgonu Atto di morte 130
Odpis skrócony aktu małżeństwa Estratto per riassunto
dell’atto di matrimonio
130
Odpis zupełny aktu małżeństwa Estratto per esteso
dell’atto di matrimonio
130 - 195
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego Nulla osta al matrimonio 130
Zaświadczenie o zameldowaniu Certificato di residenza 130
Zaświadczenie o stanie cywilnym Certificato di stato civile 130
Świadectwo chrztu Certificato di battesimo 65
Świadectwo bierzmowania Certificato di cresima 65

Dokumenty poświadczające ukończone szkoły, nabyte uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Wycena
Dyplom ukończenia studiów Diploma di laurea 65 - 130
Świadectwo dojrzałości Diploma di maturità 130 - 260
Świadectwo dojrzałości (nowe) Diploma di maturità 130
Świadectwo ukończenia szkoły średniej Diploma di scuola media superiore 130 - 260

Dokumenty rejestracyjne firmy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Wycena
Wpis do działalności gospodarczej (CIDG) Certificato dell’iscrizione al registro delle attività economiche 195 - 260
Decyzja o przyznaniu numeru NIP Decisione relativa all’attribuzione
del numero d’identificazione fiscale
130
Regon Certificato del numero statistico Regon 130
KRS Registro Nazionale Giudiziario od 390
Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku VAT Conferma della registrazione
di un soggetto IVA
130

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Wycena
Umowa o pracę Contratto di lavoro 130 - 260
Świadectwo pracy Certificato di lavoro 130 - 260
Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA Certificato medico 130

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Wycena
PIT.B Dichiarazione dei redditi 130
PIT.O Dichiarazione dei redditi 130
PIT.36 Dichiarazione dei redditi 195 - 360
PIT.37 Dichiarazione dei redditi 195 - 360
PIT.40 Dichiarazione dei redditi 130
Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek Certificato di regolarità contributiva 130
Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków Certificato di regolarità fiscale 195
Zaświadczenie o dochodach Certificato dei redditi 65 - 130
Zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS P ZUA Denuncia contributiva /
di modificazione dei dati dell’assicurato
130

Dokumenty sądowe, notarialne, ministerialne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Wycena
Poświadczenie podpisu Autenticazione di firma 65 - 130
Poświadczenie jednolite Apostille 65
Wzór podpisu Specimen di firma 65
Zaświadczenie o niekaralności Certificato del casellario giudiziale 130

 

Ceny tłumaczeń są zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Wśród nich można wymienić rodzaj tekstu, język docelowy, termin realizacji czy doświadczenie tłumacza.

Cena tłumaczenia na język hiszpański

Język hiszpański jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie, dlatego też istnieje duże zapotrzebowanie na tłumaczenia w tym kierunku. W przypadku tłumaczeń na język hiszpański cena może zależeć od rodzaju translacji i specyfiki tekstu. Specjalistyczne teksty, takie jak dokumentacja techniczna czy prawnicza mogą wymagać dodatkowej wiedzy i doświadczenia ze strony tłumacza, co również wpłynie na cenę usługi. Szybki termin realizacji zlecenia także może podnieść koszt tłumaczenia, gdyż musimy poświęcić więcej czasu i energii na pilne zlecenie.

Cena tłumaczenia na język włoski

Podobnie jak w przypadku języka hiszpańskiego, tłumaczenia na język włoski są bardzo popularne. Włochy to ważny partner handlowy dla wielu krajów, dlatego też istnieje duże zapotrzebowanie na tłumaczenia związane z handlem, turystyką czy kulturą. W przypadku tłumaczenia na język włoski cena może być uzależniona od rodzaju tekstu – specjalistyczne tłumaczenia, takie jak dokumentacja medyczna czy finansowa, będą kosztować więcej niż tłumaczenie zwykłe tekstów o charakterze ogólnym.

Cena tłumaczenia z języka hiszpańskiego i z języka włoskiego na język polski

Tłumaczenia z języków obcych na język polski są równie istotne, gdyż wiele firm i instytucji potrzebuje przekładów dokumentów czy materiałów informacyjnych. W przypadku tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski cena usługi zależy od wielu kwestii. To samo dotyczy pracy nad tekstami w języku włoskim. Przy tłumaczeniu z języka włoskiego na język polski cena uzależniona jest od specyfiki treści. W obydwu przypadkach specjalistyczne tłumaczenia będą kosztować więcej niż zwykłe teksty. Warto również pamiętać, że termin realizacji zlecenia również wpływa na ostateczną cenę usługi.